torsdag 13. juni 2013

Arkeologi for 200 millioner ..

I 2012 fattet Riksantikvaren vedtak om kostnadsdekning for 220 arkeologiske utgravninger skriver Sindre Sverdrup Strand i Byggeindustrien nr. 4 - 2013.  Et maksimumsestimat tilsier en pris på litt over 200 millioner kroner for små og store nybyggere.

                      Fra Oslo Historiske museum. Yngre steinalder

Selv om tallene for fjoråret fortsatt er ferske og ufullstendige, viser Riksantikvarens tall i alt 613 søknader om inngrep i, eller fjerning av såkalte automatisk fredete kulturminner.  97 prosent av disse fikk tillatelse til å fortsette arbeidet, mens det kun i 13 saker ble gitt avslag på søknaden.  I nesten halvparten av sakene hvor Riksantikvaren godkjente fjerning av automatisk fredete kulturminner ble det stilt krav om arkeologiske undersøkelser av området før noe annleggsarbeid kunne starte.
I 31 av tilfellene hvor det ble lagt ned pålegg om arkeologiske undersøkelser i 2012 tok Riksantikvaren også regningen.  Dette var i prosjekter hvor det var snakk om mindre, private tiltak samt en del særskilte grunner.  Av de sakene som Riksantikvaren ikke dekket var det ved omtrent 60 prosent av tilfellene snakk om en tiltakshaver i det offentlige.   vei- og jernbaneutbygging forblir de største postene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar