søndag 30. juni 2013

Oppsiktsvekkende helleristning av elg funnet i Lier !  For 34 år siden ...

I går bragte Dagbladet.no nyheten under om det som ser ut til å være landets største helleristning av en elg.  Den måler 4 x 4 meter og skal være ca. 8000 år gammel.  Det som burde være litt flaut for fagmiljøet på de kanter er at mannen fra kommunens planseksjon som oppdaget deler av denne har forsøkt å få fagfolkene interesserte i den flere ganger siden.  Det tok 34 år.

http://www.dagbladet.no/2013/06/28/nyheter/innenriks/helleristninger/lier/27941151/
 

torsdag 27. juni 2013

Hafrsfjord skal undersøkes nærmere
Pengegave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank innfrir mange historieinteresserte sin våte drøm


 
Forholdene i fjorden er egnet for konservering skriver Jan Zahl i Stavanger Aftenblad 07.06.  Det er lite oksygen og mudrete bunn, nesten som i en myr. Fjorden er for det meste rundt 25 meter dyp, men går også ned til 65 meter.  Den er ganske stor og man vil begynne med å sondere etter tegn på hvor i fjorden det eventuelle slaget der Harald Hårfagre skal ha vunnet sin mest avgjørende seier stod.  Gaven fra Sparebankstiftelsen er på en halv million kroner og man kan stusse over at et såpass lite beløp var det som skulle til for å få ballen til å rulle.  Nå er MUST (?), Arkeologisk Museum, Jærmuseet og Universitetet i Stavanger klare til å begynne undersøkelsene til høsten skriver Zahl.  Vi utenforstående trodde kanskje en skarve halvmillion til noe sånt hadde latt seg oppdrive i oljebyen uten å skvise sparebankene.  Og at en halv mill. her var en dråpe i havet.  Men tydeligvis ikke og Statens kartverk sjø har allerede kartlagt nesten hele fjordbunnen med ekkolodd.  Og foruten pengene er det nyere undervannsteknologi som vil gjøre det mulig, endelig å komme i gang.  Den første fasen av prosjektet blir altså å påvise hvor i Hafrsfjord slaget skal ha stått.  de har flere teorier.  Følg med.  dette kan bli spennende.  Det var nok ikke få brynjekledde menn og våpen som gikk over bord den dagen i ca. 872.  Selv om det også er historikere som knapt tror et ord av hva f.eks. Snorre skrev og heller ikke at det har stått et sånt slag der.  Derfor er dette forskning av interesse for hele nasjonen og alle som er interesserte i sagaene. 
 

søndag 23. juni 2013

Lierposten 06.06.
Gravfunn  på Gilhus
Det skal lages gang og sykkelvei på stedet skriver Benedikte Hjellum Håkonsen.  En liten gruppe arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo har holdt på i området en tid.  De har funnet rester etter to gravhauger med diameter på ti og femten meter.  Selve haugene og de som har ligget der er nok desverre borte.  Men de var omgitt av såkalte fotgrøfter som arkeologene har avdekket.  Haugene har trolig vært godt synlige fra datidens strandlinje og fra utløpet av Lierelva.  De har også funnet jernnagler og dyretenner i fotgrøftene.  Den ene fotgrøften er av Fylkeskommunen datert til vikingtiden.
 
Fant en hel mayaby i Mexico ..

21.06. skriver Dagbladet.no om oppdagelsen av en ganske stor mayaby i jungelen i det østlige Mexico.  Den skal ha hatt 30 - 40 000 innbyggere og bestå av femten pyramider, ballbaner, plazaer og høye skulpturerte steinsøyler.  Av artikkelen går det også frem at mayaene skal ha vært den eneste førkolumbiske indianerkulturen med et  fullt utviklet skriftspråk.  Les mer og se bildene her;

http://www.dagbladet.no/2013/06/22/nyheter/utenriks/arkeologi/maya/27820330/  

 

lørdag 22. juni 2013

Utgravninger på Sola
- Som et kikkehull rett inn i fortiden, sier arkeolog.

04.06. skriver Bernt Eirik Rød i Solabladet om utgravninger på et sted ved navn Sømmevågen der det skal bygges vei.  Undersøkelsene begynner rett under torvlaget og går ned til to meters dyp.  De har to utgravningsledere, en for steinalder og en for bronse/jernalder.  Arbeidene har vart i en måned og de har funnet syv hustufter under jordmassene og særlig en som er spesielt godt bevart.  Den måler 5 x 12 meter og skriver seg fra ca. år 600 før Kristus forteller utgavningsleder Trond Meling.  De har også funnet biter av keramikk og beinrester hvorav de fleste trolig er fra dyr.  I slutten av juli vil de begynne utgravninger av noen gravplasser på området. 

En som har funnet  desto flere gjenstander er Guro Skjelstad som leder steinalderdelen av utgravningene.  De har allerede gjort flere tusen funn skriver Rød.  Økser og pilspisser er blant de vanligste funnene.  Disse stammer fra to steinbrudd på øya Bømlo og kan ha vært i bruk for henholdsvis 8 000 og 6 000 år siden.  Alle gjenstandene blir vasket og funnstedet nøyaktig plottet inn på et kart før de sendes til Stavanger Museum hvor de etter hvert vil bli utstilt.  Undersøkelsene på stedet skal være ferdig i løpet av september.  Da skal et område på syv - åtte mål  være finkjemmet og veivesenet står klare til å overta.  tipper vi hører mer fra dette stedet innen den tid. 

torsdag 13. juni 2013

Arkeologi for 200 millioner ..

I 2012 fattet Riksantikvaren vedtak om kostnadsdekning for 220 arkeologiske utgravninger skriver Sindre Sverdrup Strand i Byggeindustrien nr. 4 - 2013.  Et maksimumsestimat tilsier en pris på litt over 200 millioner kroner for små og store nybyggere.

                      Fra Oslo Historiske museum. Yngre steinalder

Selv om tallene for fjoråret fortsatt er ferske og ufullstendige, viser Riksantikvarens tall i alt 613 søknader om inngrep i, eller fjerning av såkalte automatisk fredete kulturminner.  97 prosent av disse fikk tillatelse til å fortsette arbeidet, mens det kun i 13 saker ble gitt avslag på søknaden.  I nesten halvparten av sakene hvor Riksantikvaren godkjente fjerning av automatisk fredete kulturminner ble det stilt krav om arkeologiske undersøkelser av området før noe annleggsarbeid kunne starte.
I 31 av tilfellene hvor det ble lagt ned pålegg om arkeologiske undersøkelser i 2012 tok Riksantikvaren også regningen.  Dette var i prosjekter hvor det var snakk om mindre, private tiltak samt en del særskilte grunner.  Av de sakene som Riksantikvaren ikke dekket var det ved omtrent 60 prosent av tilfellene snakk om en tiltakshaver i det offentlige.   vei- og jernbaneutbygging forblir de største postene.

onsdag 12. juni 2013

Kulturminner i Rogaland
Våken turgåer påviste fenomenale spor fra jernalderen ...

I våres skriver en av lokalavisene i Rogaland om hva en historieinteressert turgåer har gjort fylkeskommunen oppmerksom på i et lite skogholt et sted i fylket.  Lokalavisa på stedet var med i det han viste to arkeologer fra fylkeskommunen rundt i skogsområdet det er snakk om.  Og det er ikke småtterier han kan peke ut for dem.  Det er gravhauger, flate graver eller rydningsrøyser, langhus på opptil 22 meters lengde og dessuten noe de kaller stakketufter som later til å ha vært brukt til tørking av torv, høy ol.  Tre hustufter her skal være kjent fra før av, men kjentmannen vet om fire, fem tufter til.  Mange  av haugene skal også ha vært kjent fra før av, men arkeologene fikk denne dagen registrert flere de ikke visste om. De varierer i størrelse fra 14-15 meter i diameter og ned til 4-5 meter.  Arkeologene mener av erfaring at det må ha ligget flere større gårder i dette nokså lille området og at hver av dem har hatt sine egne gravfelter. De føler seg ganske sikre på at mesteparten av funnene er fra eldre jernalder og særlig år 400 - 600 e.kr. Området skal ha vært  fritt for trær på den tiden.  Artikkelen viser også at det er nok av kulturminner rundt om kring som venter på å bli oppdaget.

mandag 10. juni 2013

Varingen 22.02.
Fant rester av gammelt festmåltid

Da arkeologer undersøkte det planlagte byggefeltet i Bjørnholtlia i Hakadalen fant de to rundt 1600 år gamle kokegroper skriver Sigbjørn Høidalen.  Hakadalen ligger rett øst for Oslo Nordmark på veien til Hadeland.  Funnene er nå datert.  De er fra overgangen mellom romertid og folkevandringstid fra mellom 340 til 530 e.kr. sier arkeolog Ida Wankel. 

søndag 9. juni 2013

Det Bohusiska smellet:
Norsk selvmordsbomber i 1566 !


En av Norges flotteste gamle festninger ligger i Sverige, nesten helt nede i Gøteborg.
Så langt sør strakte riket seg da kong Håkon Magnusson begynte å få den bygget i 1308.  Han anla sitt fort på en øy i Gøtaelv og det var vårt bolverk mot svenskene.
Bohuslen ble kalt Elvsyssel og hørte til det gamle småkongedømmet Ranrike som Halvdan Svarte skal ha erobret fra en viss kong Gandalv i følge Snorre. Festningen synes godt fra E6 til Gøteborg og endelig fikk jeg tid til stikke innom her en dag.  Det er nok ikke så mye man ser av kong Håkons gamle middelalderborg for den har selvsagt vært "modernisert" en rekke ganger i tidens løp og dessuten også oppgitt og tillatt brukt som byggemateriale for lokalbefolkningen.  Men noe av det står igjen, bla. den gotiske buen på bildet under om jeg ikke tar feil.  De nye skansene, de ytre murvegger har kommet til siden.  I kong Håkons tid bygde man tårnene firkantet.  Siden fikk man kanoner og derav bruk for de runde tårnene, det ga bedre skyteforhold. Festningen ansås lenge for å være et av Nordens største og sterkeste fort og det viste seg å stemme - tross sine 14 beleiringer blev Bohus aldri inntatt av noen fiendtlig styrke.  Da det falt på svenske hender skyldtes det andre forhold. Men det var nære på i 1566.  Dette var under den Nordiske sjuårskrigen mellom Sverige og Danmark-Norge.  Festningen var bemannet av Nordmenn. Min info her kommer fra stedets brosjyre og fra gode infotavler på stedet.  Der var det forøvrig teaterscene, guider og skuespillere i 1700-tallsdrakter, servering i borggården, deilige steder å slå seg ned for en rast, toaletter og mye gress. 


 

 Denne gangen i 1566, ble festningen angrepet av noen ganske få hundre svensker, men de må ha gjort sine ting riktig, for etter hvert hadde de inntatt Det røde tårn i festningen og situasjonen skal ha vært kritisk for dens norske forsvarere.  Imidlertid, som man enda kan se, byggverket vrimler av små ganger, trapper og nesten hemmelige rom.  En nordmann skal da ha meldt seg frivillig til å anbringe en mengde krutt i rommet helt nederst i Det røde tårn - som svenskene åpenbart ikke visste om.  Så skjedde og han må ha fått med seg mye krutt for alle tårnets etasjer og taket med skal ha blitt blåst til himmels.  Samtidige øyenvitner skal ha sagt at kroppene til svenske soldater flakset som kråker på himmelen i det øyeblikket.  Ingen av dem overlevde.  Ikke selvmordsbomberen heller, men hans enke skal ha fått en gård i nærheten som bot for sitt tap og denne skal enda være i slektens besittelse i følge infotavlen.  Festningen ble ellers svensk etter freden i Roskilde i 1658.

mandag 3. juni 2013

VG 16. 02.
NORDISKE KANNIBALER

Arkeologiske funn viser at både mennesker (og dyr ?) var en del av den ekte steinalderkosten, skriver Fredriksborg Amts Avis i følge VG denne dagen. 
- Vi har funnet menneskeknokler og kranier med skalperingsmerker ved Randers. Det tolker vi som at steinaldermenneskene var kannibaler, sier Anne Birgitte Gurlev til Amtsavisa.