søndag 30. desember 2012

Levanger-Avisa 01.11.
Levanger er 2-300 år eldre enn alle trodde 

I 2011 feiret Levanger tusenårsjubileum skriver Tor J. Friberg.  Det samme året begynte Nord-Trøndelag fylkeskommune og og Norsk Institutt for kulturminnforskning arbeidet med å registrere kulturminner i Levanger sentrum. I juni i år gjennomførte de del to av sine registreringer ved å grave i bakgårder.  De nye undersøkelsene viser spor etter bosetninger allerede på 800 og 900-tallet.  Funnene viser bla. hellelagteområder rundt tunstedet til Levanger gård. 

Det antas at Levanger som betyr "å ligge i ly" var en mindre kaupang eller kaupsted der storgården Halsan fikk solgt og fraktet varer via bukta. Det fortelles ikke om funn av noen typiske vikingtidsgjenstander, men om funn av dyrkingslag fra den tiden på flere av leteområdene.  I tillegg er det gjort funn som dokumenterer byens vekst siden, og redegjort for flere flotte ,buede steinkjellere som kan være så gamle som tilbake til 1600-tallet.  Avisa har tidligere vist bilder av disse. 

De store middelalderbyene er nevnt i Snorresagaen skriver Friberg.  Steinkjer blant annet, men ikke Levanger.  Den er nevnt første gangen i Ormstungesagaen nedskrevet i andre halvdel av 1200-tallet, men sagt å omhandle hendelser tidlig på 1000-tallet. 

lørdag 29. desember 2012

Vi Menn 10.09.

Vikingby funnet i Nord-Tyskland

Den myteomspunnede vikingbyen Schliastorp ved Schleifjorden i Nord-Tyskland kan være påvist av danske arkeologer.  I følge gamle skrifter, bla. frankiske annaler fra 804, var Schliastorp de tidligste skandinaviske kongenes maktsentrum.  Den tvil historikere har hatt om dette stedet eksisterte er fjernet etter utgravningene av omkring 200 hustufter fulle av funn som bla. perler, glasskår, smykker, økser og nøkler.

Mye tyder på at byens beboere tilhørte en elite under kong Godfred.  de spilte en rolle som et strategisk sentrum. Kanskje ble forsvarsverket Danevirke og handelsbyen Hedeby styrt fra det eldste Schliastorp.
Varden 31.10.
Gravrøys plyndret !

Gravrøysa ved et sted som heter Bolvik ble oppdaget først i fjor skriver Tore Svarverud.  Den skal være mellom 1000 og 2000 år gammel.  Arkeolog ved fykeskommunens kulturminnevern Unn Yilmaz så den intakt for siste gang  i mai i år.  I august kom hun forbi på nytt.  Da var  den rasert.  Steiner var flyttet og jorda i haugen var gravd ut helt ned til fast fjell forteller hun.  Dette var en grunn gravrøys og trolig har de ikke funnet mye skriver Svarverud. En saftig bot venter synderne dersom de blir tatt.

tirsdag 18. desember 2012

Østlandets Blad 25.10.

Ås Bibliotek trengte ny logo
Fant motivet på vakkert treskrin fra Dyster gård, ca. 300 e.kr. Landets første kjente eksempel på karveskurd .. 
                                                                                                                                                                              
         Foto: Bjørn V. Sandness. Østlandets Blad
                 
Det var Carl F. Høegh (bildet) ved Lokalhistorisk arkiv i Ås som kom på  Dysterskrinet da biblioteket lette etter ideer til ny logo skriver Vivi Rian i Østlandets Blad.  Skrinet ble funnet på 1870-tallet ved uttak av grus til bygging av jernbanelinjen i området.  Det lå i et hellelagt gravkammer som også inneholdt en bronsekjele, et kubein og et hundebein. I skrinet fant man også en bronsenål, deler av et sølvbeslag og deler av en betalingsring i gull.  Graven, som man antar er en kvinnegrav, oppgis å være fra ca. år 300 e.kr., altså sen romersk jernalder skriver Rian.  Skrinet er av barlind og utformet som et, for mange, velkjent, gammeldags trepenal med skyvelokk.  Det finnes utstilt, men noe bortgjemt får vi inntrykk av, på Historisk Museum i Oslo.  Karveskurden på lokket og sidene av skrinet får nå altså, ny og fortjent oppmerksomhet.  Det skal være vårt eldste kjente eksempel på karveskurd.   En ornamentikk vi først kjenner fra romerriket mener jeg å ha lest (uten å finne støtte for dette verken på Store Norske Leksikon el. Wikipedia), men som har hatt en fremtredende rolle i norsk treskjæring siden. 

                                                                  
                 Foto: Bjørn V. Sandness. Østlandets Blad

Dyster gård er en av urgårdene i Ås, skriver Rian.  Det ble funnet 12 gravhauger på stedet som i dag er et boligfelt.  Gravfeltet kan tyde på langvarig bosetning av en og samme ætt forteller Høegh.

søndag 9. desember 2012

Fosnavåg i Herøy kommune ..
Ny innfartsåre kan komme til å koste 20 mill. i arkeologiske forundersøkelser ..

Totalt dreier det seg om tre lokaliteter på tilsammen tusen kvadratmeter skriver Stein Arne Lilleøy i Vestlandsnytt 19.10.12.  Kommunen har allerede gått  bort fra et tidligere trasevalg som står i større konflikt med automatisk fredede kulturminner i området.  Funnene man vet om på stedet skriver seg fra yngre steinalder og fra bronsealder.  Ordfører Arnulf Goksøyr og ledelsen i kommunen er skremt av kostnaden, men forutsetter fylkeskommunens og Riksantikvarens hjelp med finansieringen. Sistnevnte, i sammen med Universitetemuseet i Bergen, er allerede i gang med å se om dette kan gjøres billigere skriver Lilleøy.
Dagbladet.no 09.12.12. gir interessant omtale av ny bok om Olav Trygvason:

Oldebarnet av Harald Hårfagre som igjen samlet Norge og presset på dem  kristendommen ..

http://www.dagbladet.no/2012/12/09/nyheter/pa_sondag/olav_tryggvason/historie/innenriks/24754891/

mandag 3. desember 2012

- På landsbasis er det funne berre 3-4 slike pinnsettar, sier arkeolog Ingvild Paulsen i Aust-Agder fylkeskommune.  I grava fann ein og restar av bein skriver Ole Birger Låen.  Man vet ikke om disse er fra et eller flere mennesker eller hvilke kjønn.  Men dette er altså en bronsealderrøys, vakkert beliggende med utsikt over fjorden til bygda Lauvdal.  På bildet ser det ut til at den har vært bygget rundt et slags steinkammer.  Det var i forbindelse med erosjonssikring langs Byglandsfjorden at man besluttet å grave ut røysa.